Missioon

Toetades perekondlikku kasvatust, aktsepteerides igat last ja ta perekonda, arvestada lapse individuaalsust, maksimaalsete võimaluste ja tingimuste loomine lapse vaimseks, füüsiliseks, sotsiaalseks ja emotsionaalseks arenguks.

Visioon

Männipargi lasteaed on kodune ja turvaline, lapse arengut toetav, kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonnaga,  töötaja tulemuslikku tööd väärtustav uuenduslik lasteasutus.

Põhiväärtused

1. Kodune, hubane, turvaline ja kaasaegne õpi-kasvukeskkond

 • Männipargi lasteaias töötavad hoolivad, lapse isikupära märkavad inimesed
 • Täiskasvanud tagavad sõbraliku suhtumisega positiivse, turvatunnet pakkuva õhkkonna
 • Kaasaegsed mängu- ja õppevahendid on lastele kättesaadavad ning võimaldavad loovat tegutsemist

2.  Lapsest lähtuv tulemuslik õppe- ja kasvatustöö

 • Mäng on hindamatu vahend lapse arengu toetamisel
 • Tegevuste planeerimisel arvestatakse lapse isiksusega, huvidega ning ealiste, sooliste ja vanuseliste iseärasustega
 • Aktiivõppemeetodite kasutamine toetab lapse toimetulekut igapäevases elus

3.  Kvalifitseeritud koostöövõimeline, uuendusmeelne ja ühtehoidev personal

 • Hea meeskonnatöö tagab töötajate võimalused arenguks
 • Personal on avatud uute õppemeetodite rakendamisele
 • Lasteaia töötaja on oma tööd tundev, teadmisi, oskusi ja kogemusi igapäevaelus rakendav

4. Õuesõpet võimaldav looduslik ümbruskond

 • Lapse arendamine toimub läbi keskkonnakasvatuse
 • Õppetegevuste läbiviimisel kasutatakse lasteaeda ümbritsevat mitmekesist looduslikku keskkonda (lasteaia hooviala, Männipark, Pärnu jõgi, Rääma oja)

5. Pikaajalised väljakujunenud traditsioonid

 • Traditsioonides väljendub lasteaia eripära
 • Pikaajalised traditsioonid kujundavad lasteaia mainet
 • Traditsioonid ühendavad töötajaid, lastevanemaid, lapsi