Missioon. Visioon. Põhiväärtused

 

Missioon

Toetades perekondlikku kasvatust, aktsepteerides igat last ja ta perekonda, arvestada lapse individuaalsust, maksimaalsete võimaluste ja tingimuste loomine lapse vaimseks, füüsiliseks, sotsiaalseks ja emotsionaalseks arenguks.

Visioon

Männipargi lasteaed on kodune ja turvaline, lapse arengut toetav, kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonnaga, töötaja tulemuslikku tööd väärtustav uuenduslik lasteasutus.

 

Põhiväärtused

Kodune, hubane, turvaline ja kaasaegne õpi-kasvukeskkond

Männipargi lasteaias töötavad hoolivad, lapse isikupära märkavad inimesed
Täiskasvanud tagavad sõbraliku suhtumisega positiivse, turvatunnet pakkuva õhkkonna
Kaasaegsed mängu- ja õppevahendid on lastele kättesaadavad ning võimaldavad loovat tegutsemist

Lapsest lähtuv tulemuslik õppe- ja kasvatustöö

Mäng on hindamatu vahend lapse arengu toetamisel
Tegevuste planeerimisel arvestatakse lapse isiksusega, huvidega ning ealiste, sooliste ja vanuseliste iseärasustega
Aktiivõppemeetodite kasutamine toetab lapse toimetulekut igapäevases elus

Kvalifitseeritud koostöövõimeline, uuendusmeelne ja ühtehoidev personal

Hea meeskonnatöö tagab töötajate võimalused arenguks
Personal on avatud uute õppemeetodite rakendamisele
Lasteaia töötaja on oma tööd tundev, teadmisi, oskusi ja kogemusi igapäevaelus rakendav

Õuesõpet võimaldav looduslik ümbruskond

Lapse arendamine toimub läbi keskkonnakasvatuse
Õppetegevuste läbiviimisel kasutatakse lasteaeda ümbritsevat mitmekesist looduslikku keskkonda (lasteaia hooviala, Männipark, Pärnu jõgi, Rääma oja)

Pikaajalised väljakujunenud traditsioonid

Traditsioonides väljendub lasteaia eripära
Pikaajalised traditsioonid kujundavad lasteaia mainet
Traditsioonid ühendavad töötajaid, lastevanemaid, lapsi

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Eliis

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

INNOVE

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Lähme arvumaale

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image

HITSA

Image