Õppetöö

Pärnu Männipargi lasteaia õppekava aluseks on Koolieelsete lasteasutuste riiklik õppekava.
Õppe- ja kasvatustegevused toetavad lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.


Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

 1. Lapsed on kehaliselt aktiivsed ja teadlikud tervislike eluviiside vajalikkusest.
 2. Lapsed on aktiivsed õppijad ja oskavad teha valikuid, on loovad.
 3. Lapsed on hoolivad kaaslaste suhtes, hoolivad Eestimaast ja neid ümbritsevast keskkonnast.
 4. Lastel on võimalus tunda eduelamust, nad on julged oma ideede avaldamisel.
 5. Laste arengut toetab lasteasutuse personali ning lastevanemate koostöö.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted on:

 • lapse individuaalsusega arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamine,
 • humaansete suhete väärtustamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus:

 • õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini;
 • õppe- ja kasvatustegevusi planeerides arvestatakse rühma päevakava;
 • õppe- ja kasvatusprotsessi seob tervikuks valdkond "Mina ja keskkond"

Nädala jooksul lõimuvad valdkonnad:

 • mina ja keskkond;
 • keel ja kõne;
 • matemaatika;
 • kunst;
 • liikumine;
 • muusika.

Männipargi lasteaias tagab õppekasvatustöö mängulisuse aktiivõppemetoodika kasutamine.

Männipargi lasteaias on kasutusel suunatud uurimusliku õppe metoodika.

Läbitavad teemad on:

"Avasta meeled,""Avasta ilm," "Avasta mõõdud," "Avasta värvused."


Arvumaal käivad kõik 4 rühma: Männijänkud, Männioravad, Männikäbid ja Männipõnnid.

"Kiusamisest vaba lasteaed" on rakendunud kõigis rühmades.

Männijänkude rühmas (1,5-3 aastased) on kasutusel värviõpetus, mille järjepidepidevuse tagavad aia rühmad.

Õues õpivad kõik Männipargi lasteaia lapsed!

Pärnu

Image

Dokumendid

Image

Eliis

Image

Tervist edendav lasteaed

Image

INNOVE

Image

Kiusamisest vabaks

Image

Lähme arvumaale

Image

Eesti Avastusõppe Liit

Image

HITSA

Image